2006/06/16

With No Bathala

The sky is a shroud
for a fallen pride

Only the tongue is unbruised
of the busted dignity

Self-hatred shows a
scornful face at beauty

For one with no Bathala
all strength is gone

Akoy
2006.6.16

Wa Nay Bathala

Tabon ang langit
sa nahugno nga garbo

Dila ray way labod
sa napusgay nga dungog

Kasilag sa kaugalingon
yam-id sa katahom

Ang wa nay Bathala
kawad-ag kusog

Akoy
2006. 6.16

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita