2007/02/07

Lubi


Habog ang barog sa bantayog
sa Yuta.Bus-ok ang bunga tam-is nga butong
Duga sa dughan, Sugong ang nabulahan Ang tamsi
Nalipong napiksan sa kalami usa misangko sa tumoy
ang nanangko gikan sa taas, matatataw ang
kaumahan ug kabalayan maabot sa layo ang panan-aw, morag Dios
gatan-aw sa ubos. Nagpasad ang mga lahing, hinoon makopras,makagod ,
magata sabaw makatagbaw paghigop bisang katiting nga kabahin mahimong walis tingting, bisan bunot na, mapuslan pa, bulahan ang paaso,
bulahan pangsugnod sa mga palwa. Talan-awon ang iyang mga mga purongpurong nga mga dahon, daw kun dayandayan sa usa ka hari Samtang gakaway ang iyang garbo sa tanang lumalabay nga mga panganakodnga gadamgong
moulan sasamtang siya, gapabilin dili matandogbisan sa panglabay sa panahon way sama ang iyang determinasyonWay pagdumili pagpatihulogang lahutay sa iyang pag-alagadnga way ginapaabotug dili modumili sa bisankinsang mangahas pagsakasa iyang
kataas,ug pagkab-ot sa iyang bahandi andam niyang gasahan
mag-amping lang kay dili alang sa huyang ug talawan kay siya way kahadlok
sa kilat, ulan ug bagyo, haguros nga hangin, baha kun sunog
way gikahadlokan, sa kamatayon man kun sa kinabuhi
ang iya lang magul-an, kun siya mapakyas
sa pag pagtuga sa malumo niyang
kasingkasing
nga giputos og bunot
ug gihipos sa bagol
aron ikapatihulog
tanan lakip ang iyang duga,
dugo,singot
ug luha Ngadto sa
Yutang migakos
sa iyang mga
gamot aron siya mokab-ot
sa bangaw ug panganod
bisan sa tinuod, way siyay
Nga way gipaabot,
igo na mahiluna nga iyang
kapahulayan
gamay nga luna
diha sa gapangga kaniya nga yuta
taas ang iyang
pasalamat sa
pagdawat sa
yuta sa lalom
nga paghigugma ug
pagsalig nga
nagatuboy
ug gabayaw
sa iyang pangandoy
uban sa pagsud-ong sa
bidlisiw sa kabuntagon,
sa adlaw nga nga way hunong sa
pagpanaw latas sa panahon
saksi sa tanang kalipay ug kasakit
sa tanang binuhat sa nawong sa yuta
saksi usab siya sa kaisog sa adlaw
nga gahatag og paglaom
sa tanang pakigbisog gikan sa kaalaot.
Kalipay na niay ang pagsudong
sa kahaponon, sa pagsalop sa adlaw
nga gahatag og higayon
sa kagabhion
sa mga gikapoy
sa nanginahanglan og
kahilom nga
mga pangandoy
nga bisan ihunghong
sa bungbong, kun
sa ilalom sa lubi
molanog gihapon daw
agong mobungkag sa lalom
nga kahilom.
Kalipay ug
kabulahan
ang iyang
panig-ingnan
magpabilin mainit
kun ulan, bagyo kun
hulaw,
tanan sa iyang kinabuhi hangtod kataposan
hatag gihapon, bisan sa iyang kamatayon, bisan
way gikahadlokan
mobarog bisan
sa kamatayon
halangdon gayod
bantayog sa tanang gatindog sa Yuta.

Akoy
2007.02.07


SUMUSUNOD

Bisita

Bisita