2010/06/09

Onse Onse


Paglingi
Sa orasan...
11:11 AM
Upat ka buok
Gabarog,
Daw tuod.
Mga
Mangkoy
Ug mangkay.
Akoy
2010.6.9

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita