2006/10/30

Ang Kahinangop sa Anak ngadto sa Inahan

amping
sa
imong kasingkasing...

ayaw’g
hasola
ang imong pagbati

undanga
ang
paghunahuna...

mohuot
lang
sa dughan ang kapungot

ang
imong
galamhan ang unang madaot

gawas
gikan
sa sulod sa hunahuna, sa kagahapon ug ugma

ngadto
sa
imong tanaman, puyo sa kalibotan


agi
sa
ganghaan sa kahimatngonan

puyo
sa
imong lawas, tunga sa kaugalingon

presensiya
karon
usa ka gasa...maoy padayonon

ampingi
intawon
imong kasingkasing aron motunhay ug mohayahay…

dawata
ang
kasamtangang kahimtang karon


Akoy
2006.10.30

Anak sa Inahan

amping sa imong
kasingkasing...ayaw’g
hasola ang imong pagbati

undanga ang paghunahuna,
mohuot lang sa dughan ang
kapungot ug mga kabalaka

ang imong galamhan ang
unang madaot, biyai ang nagbuot
nga hunahuna sa kagahapon ug ugma

adto karon sa imong tanaman sa kalibotan
sulod sa ganghaan sa kahimatngonan diha sa
imong kalawasan, tungatunga sa kasingkasing

presensiya, karon, tim-os nga gasa, padayonon
amping sa imong kasingkasing aron motunhay
ug mohayahay...

dawata ang kasamtangang
kahimtang karon...
dawata.


Akoy
2006.10.30

SUMUSUNOD

Bisita

Bisita